Prestatiebox primair onderwijs 2015 – 2020
Periode: 2015-2020

Doel: prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders verbeteren
Via de Prestatiebox Primair Onderwijs ontvangen scholen sinds 2012 jaarlijks een bedrag per leerling, waarvan een deel is bestemd voor cultuureducatie.
In 2015 is de regeling vernieuwd.

Subsidieaanvraag

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag.

Subsidiebedrag

Voor het schooljaar 2016-2017 krijgen scholen een bedrag van € 11,64 per leerling voor cultuureducatie (dit was € 11,50 in schooljaar 2015-2016).

Verantwoording besteding
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit deze regeling besteden. Zij kunnen het geld voor cultuureducatie ook aan andere zaken besteden. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers
Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Lees dit bericht op de website van LKCA